Rozdział 6 - Majątek i fundusze

§ 48

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości , ruchomości, środki obrotowe, których źródłami finansowania są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
c) dochody z działalności własnej oraz ofiarności publicznej,
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym tworzenie funduszy na określone cele, ustala Krajowe Zebranie Delegatów
3. W postępowaniu o nabywanie i zbywanie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia, reprezentuje je Zarząd Krajowy.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia administrują Zarządy Oddziałów na podstawie upoważnienia Zarządu Krajowego.
4. Do sfinansowania realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powołać działalność gospodarczą w/g zasad określonych przepisami prawa finansowego i podatkowego.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji