Rozdział 4 - Władze Stowarzyszenia

§ 24

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1) Krajowe Zebranie Delegatów,
2) Zarząd Krajowy,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 25

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
2. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków zebrania.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
5. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej .

Krajowe Zebranie Delegatów

§ 26

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowe Zebranie Delegatów.
2. Krajowe Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich delegatów listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Krajowe Zebranie Delegatów może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
4. W Krajowym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
5. W Krajowym Zebraniu Delegatów mogą uczestniczyć oprócz delegatów, członkowie władz Krajowych Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 27

1. Do kompetencji Krajowe Zebranie Delegatów należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c) uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zebrania Delegatów,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
e) wybór prezesa i członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f) uchwalanie zmian Statutu,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu Krajowego,
k) uchwalanie podziału wpływów Stowarzyszenia z tytułu wpisowego, składek
członkowskich i darowizn, na cele ogólne i wydatki Oddziałów,
l) uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
ł) nadawanie godności członka honorowego,
m) uchwalenie wzoru odznaki i godła Stowarzyszenia,
2. Uchwały Krajowego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów uczestniczących w Zebraniu.
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy delegatów Stowarzyszenia.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 28

1. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów zwoływane jest z inicjatywy:
1) Zarządu Krajowego Stowarzyszenia,
2) Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3) 1/3 liczby delegatów Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Krajowy w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2010-08-06

Zarząd Stowarzyszenia

§ 29

1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Krajowe Zebranie Delegatów oraz z Przewodniczących Oddziałów.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, jest upoważniony Prezes jednoosobowo, bądź dwóch członków Zarządu Krajowego działających łącznie.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Krajowe Zebranie Delegatów.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, powołując spośród członków wybranych przez Krajowe Zebranie Delegatów, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1)
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz
wytycznymi i uchwałami Krajowego Zebrania Delegatów,
d) opracowywanie rocznych planów działalności programowej i finansowej,
e) sporządzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g) opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminów
Oddziałów,
h) tworzenie i likwidacja niezbędnych komisji oraz nadzorowanie ich działalności,
i) wnioskowanie do Krajowego Zebrania Delegatów o przystąpienie Stowarzyszenia
do organizacji krajowych i międzynarodowych,
j) zwoływanie Krajowego Zebrania Delegatów,
k) wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych,
l) wnioskowanie do Krajowego Zebrania Delegatów o nadanie statusu członka
honorowego, lub pozbawienie tego statusu.
ł) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie
zasięgu ich działania oraz siedziby,
m) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
n) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest
niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz
Stowarzyszenia,
o) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami
prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
p) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów,
r) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenia.
2) W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt. n), Zarząd Krajowy powołuje
Zarząd Tymczasowy Oddziału, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego
Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału.
6. Do kompetencji Zarządu Krajowego Stowarzyszenia należy podejmowanie wszystkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Zarząd może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik oraz w razie potrzeby inni Członkowie Zarządu.
9. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Krajowy.
10. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium precyzuje regulamin uchwalony przez Zarząd we własnym zakresie.

2010-08-06

Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Krajowe Zebranie Delegatów.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i do 2 członków.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w tym całokształtu działalności finansowej,
b) składanie Krajowemu Zebraniu Delegatów sprawozdania za okres kadencji z 
wnioskami lub odmową udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu,
c) występowanie do Zarządu Krajowego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 
żądanie wyjaśnień,
d) zwoływanie nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów w przypadku
niezwołania przez Zarząd Krajowy nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie
2 miesięcy.
5. Szczegółowy zakres działania Krajowej Komisji Rewizyjnej precyzuje regulamin uchwalany przez Krajową Komisję Rewizyjną we własnym zakresie.
6. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

2010-08-06

Sąd Koleżeński

§ 31

1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządów ani Komisji Rewizyjnych.
2. Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje jego przewodniczący wybierany na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego zarzutów naruszenia postanowień Statutu lub zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia oraz spraw spornych pomiędzy członkami.
4. Sąd ustosunkowuje się do wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które może podać do wiadomości wszystkich członków.
6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Krajowego Zebrania Delegatów.
7. W przypadku naruszania przez członka postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej, Sąd Koleżeński może orzec wobec niego kary w postaci :
- upomnienia,
- nagany,
- wykluczenia ze Stowarzyszenia.
W przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia Sąd Koleżeński przedkłada umotywowany wniosek do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.
8. Szczegółowy zakres działania Sądu Koleżeńskiego precyzuje regulamin uchwalany we własnym zakresie.

2010-08-06


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji