Rozdział 2 - Cel i środki działania

§ 10

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1) dążenie do profesjonalnej obsługi rynku budownictwa telekomunikacyjnego oraz jego infrastruktury technicznej,
2) doskonalenie zawodowe członków,
3) wyrażanie dążeń i interesów członków,
4) dbałość o nienaganny poziom etyczny członków,
5) reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych,
6) działalność naukowo-techniczna,
7) działalność oświatowa,
8) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej na wsi.


§ 11

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym,
2) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3) współpracę z osobami fizycznymi, firmami i instytucjami związanymi z telekomunikacją i uczestniczącymi w budownictwie telekomunikacyjnym,
4) propagowanie zasad dobrej roboty poprzez publikacje, wydawnictwa, kształcenie i szkolenie,
5) doradztwo i wszelką możliwą pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, w tym prowadzenie różnej działalności integrującej członków Stowarzyszenia - działalności kulturalnej , rekreacyjnej i towarzyskiej .

§ 12

Stowarzyszenie opiera się w swojej działalności na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 13

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może dotyczyć w szczególności badania jakości usług i wyrobów, audytów w zakresie telekomunikacji, nadawania znaków jakości, wydawania rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwa, nadzoru, doradztwa i szkolenia, wykonywania działań inwestora powierniczego lub zastępczego oraz działalności wydawniczej jak też opracowywania koncepcji, strategii i planów biznesowych oraz projektów, programów lub przedśięwzięć.
3. Stowarzyszenie do realizacji swoich statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji