Rozdział 5 - Jednostki terenowe Stowarzyszenia - Oddziały i ich władze

§ 32

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Oddziału przez Zarząd Krajowy wymaganych jest co najmniej 20 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział, Zarząd Krajowy określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
2. Włądzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
3. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Krajowego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu
liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy
niż pół roku.
2) Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału w wyniku uchwały
Walnego Zebrania Delegatów (członków) Oddziału.
4. § 50 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

§ 33

5. Władzami Oddziału są władze określone w § 32 ust.2.
6. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału

§ 34

1. Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków (delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Wyboru Delegatów na Walne Zebranie Oddziału dokonuje się w przypadku, gdy Oddział liczy więcej niż 100 członków zwyczajnych.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (delegatów) Oddziału należy:
1) uchwalanie programów działania oddziałów,
2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału,
4) podejmowanie uchwał o rozwiązanie oddziału.

§ 36

W walnym Zebraniu Członków (delegatów) Oddziału biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oddziału,
2. z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 37

1. Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków (delegatów) o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 26 ust. 2,3 i 4 i 5, stosuje się odpowiednio.

§ 38

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Krajowego,
3) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków
zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,3 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków (delegatów) Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2010-08-06

Zarząd Oddziału

§ 39

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 40

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 - 7 członków.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 41

1. Do zakresu działania Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Krajowego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, Zarządu
Krajowego oraz Walnego Zebrania Członków (delegatów) Oddziału,
2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania
finansowego,
3) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą
działalnością,
5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z 
powodów określonych w § 20 statutu,
7) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków (delegatów)
Oddziału,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
(delegatów) Oddziału,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Krajowemu,
10) tworzenie kół.
2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Prezesa jednoosobowo, bądź dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

2010-08-06

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 42

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 43

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5 członków.

§ 44

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału,
2) współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń
pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
4) zgłaszanie Zarządowi Krajowemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał
Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz
krajowych,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków (delegatów) Oddziału sprawozdań
ze swojej działalności,
6) przedkładanie Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności.

§ 45

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz w roku.

§ 46

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 47

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów precyzuje regulamin opracowany przez te Komisje.

2010-08-06


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji