Kontakt

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
00-819 Warszawa, ul. ZÅ‚ota 61 lok. 100

email: sbt@sbt.org.pl

tel.: 22 813 65 08


NIP: 521 26 52 365             Regon: 012744010
Nr konta: 89 2530 0008 2059 1068 0484 0001
KRS: 000220589                

Do kogo się zwracać w danej sprawie

Pytania, uwagi, inicjatywy i wnioski dotyczÄ…ce funkcjonowania i kierunków dziaÅ‚alnoÅ›ci caÅ‚ego Stowarzyszenia Prezes ZarzÄ…du Krajowego, poszczególni czÅ‚onkowie ZK, delegaci na Krajowe Zebranie Delegatów
Pytania, uwagi, inicjatywy i wnioski dotyczÄ…ce poszczególnych Oddziałów//Kół ZarzÄ…d OddziaÅ‚u, poszczególni czÅ‚onkowie ZarzÄ…du
Skargi i informacje dotyczÄ…ce nieprawidÅ‚owej lub niezgodnej ze statutem dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u ZarzÄ…d Krajowy lub Komisja Rewizyjna OddziaÅ‚u
Skargi i informacje dotyczÄ…ce nieprawidÅ‚owej lub niezgodnej ze Statutem dziaÅ‚alnoÅ›ci ZarzÄ…du Krajowego Prezes ZarzÄ…du Krajowego, Krajowa Komisja Rewizyjna
ZgÅ‚oszenie pozytywnej lub negatywnej opinii o jakoÅ›ci wyrobu lub usÅ‚ugi istotnej dla rynku budownictwa telekomunikacyjnego Komisja ds. Rekomendacji SBT
Skontaktowanie potencjalnego zleceniodawcy zainteresowanego szkoleniem lub usÅ‚ugÄ…, która może być wykonana przez ekspertów SBT ekspertyzÄ… itp. OÅ›rodek Szkoleniowy SBT, Izba Rzeczoznawców w Telekomunikacji przy SBT
Zatargi i konflikty z innym czÅ‚onkiem SBT lub zarzuty naruszenia prze niego postanowieÅ„ Statutu lub zasad etyki zawodowej SÄ…d KoleżeÅ„ski SBT
Problemy i pytania dotyczÄ…ce indywidualnych spraw czÅ‚onkowskich Prezes wÅ‚aÅ›ciwego OddziaÅ‚u
OpÅ‚ata skÅ‚adek czÅ‚onkowskich lub pytania zwiÄ…zane z stanem zalegÅ‚oÅ›ci w opÅ‚atach Skarbnik wÅ‚aÅ›ciwego OddziaÅ‚u

 


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji