Rozdział 3 - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 14

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 16

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) chcą realizować cele Stowarzyszenia i akceptują jego statut,
b) przedstawią opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
c) złożą deklarację członkowską.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne popierające cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarujące wsparcie, w tym również finansowe. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które w sposób szczególny przyczyniły się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17

1. Organami właściwym do przyjmowania członków zwyczajnych na podstawie pisemnej deklaracji są Zarząd Krajowy i Zarządy Oddziałów.
2. Organem właściwym do przyjmowania członków wspierających jest Zarząd Krajowy.

§ 18

Godność członka honorowego nadaje Krajowe Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Krajowego.
Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

§ 19

1. Członkowi zwyczajnemu przysługują następujące prawa:
a) bierne i czynne prawo wyborcze,
b) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c) korzystanie z lokali Stowarzyszenia,
d) posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
f) korzystanie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
g) korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa wymieniane w ust. 1 lit. b-g.

§ 20

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) popierać i realizować cele Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu i obowiązujących przepisów prawa,
3) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
5) zabiegać o dobrą opinię społeczną i klimat wokół środowiska związanego z telekomunikacją i budownictwem,
6) regularnie opłacać składki lub wywiązywać się z zadeklarowanego wsparcia.


§ 21

1. 0soby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie deklaracji Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje przez złożenie rezygnacji lub ustanie jego bytu prawnego.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.


§ 22

Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje przez:
l) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
2) wykluczenie przez Zarząd :
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej za trzy kwartały,
d) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
e) niewypełnianie zobowiązań wymienionych w § 20.
3) śmierć członka.

§ 23

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się do Krajowego Zebrania Delegatów.
Uchwała Krajowego Zebrania Delegatów jest ostateczna.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji