Członkostwo

Jak zostać członkiem zwyczajnym SBT

Członkiem zwyczajnym SBT może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP, który:
1. chce realizować cele Stowarzyszenia i akceptuje jego statut,
2. złoży deklarację członkowską,
3. przedstawi (w postaci podpisów w deklaracji) rekomendacje dwóch członków wprowadzających.

Tekst Statutu SBT dostępny jest na stronie Statut. Bliższe informacje o działalności SBT i warunkach przystąpienia do Stowarzyszenia można uzyskać w siedzibach Zarządu Krajowego lub najbliższego Oddziału, których adresy i telefony podane są na stronie Kontakt.
Wypełnioną deklarację, z podpisami dwóch członków wprowadzających należy złożyć w siedzibie właściwego terytorialnie Oddziału lub Koła SBT.


Podział składek

Członkowskie składki miesięczne wpływające na rzecz Stowarzyszenia są, zgodnie z decyzją Krajowego Zebrania Delegatów z 12 grudnia 1998 r., dzielone między Zarząd Krajowy i Oddziały/Koła w proporcji 50% na 50%. Wpłaty wpisowe pozostają w całości w dyspozycji Zarządu Krajowego.

Kto może zostać członkiem wspierającym

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania SBT oraz deklarująca wspieranie działalności Stowarzyszenia. Forma wspierania może być różnorodna (np. udostępnienie lokalu, sprzętu, dostęp do sieci łączności, usługi biurowe, poligraficzne, szkolenie, a także dotacje finansowe). Jest ona ustalana między członkiem wspierającym a Zarządem Krajowym na etapie wypełniania i podpisywania deklaracji członkowskiej. Aktu przyjęcia deklaracji nowego członka wspierającego dokonuje Zarząd Krajowy drogą uchwały na najbliższym zebraniu Zarządu.

Przywileje członka wspierającego

Członkowi wspierającemu przysługują te same prawa co członkowi zwyczajnemu, z wyjątkiem praw wyborczych. Może on m.in. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności. Może także korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie zapewnia swoim członkom zwyczajnym. Członek wspierający ma prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia. Ma prawo także uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Krajowych Zebrań Delegatów.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji