Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu jakości budownictwa telekomunikacyjnego a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 3

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedzibą Krajowych Władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu z ograniczeniami wynikającymi z art.5 ust. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .

§ 7

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały. Oddziały uzyskują osobowość prawną na podstawie właściwych przepisów.

§ 8

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 9

Stowarzyszenie używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o treści:" Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji".
Stowarzyszenie może posiadać godło i odznakę Stowarzyszenia na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji