Rozdział 7 - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 49

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 50

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. W razie podjęcia przez Krajowe Zebranie Delegatów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje ono jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji