Informacje ogólne

Ogólne informacje

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
00-819 Warszawa, ul. Złota 61 lok. 100

NIP: 521 26 52 365             Regon: 012744010
Nr konta: 87 1140 2004 0000 3202 7656 6845
KRS: 000220589                  tel.: (22) 813 6508

Historia Stowarzyszenia

SBTStowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji powstało w wyniku działań Grupy Inicjatywnej, w skład której weszło 26 osób głównie pracowników Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej. Bezpośrednią przyczyną takiego pomysłu było tworzenie się dużego grona specjalistów zainteresowanych uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji, którzy w sposób entuzjastyczny poparli potrzebę istnienia takiego forum. Na zebraniu Grupy Inicjatywnej w dniu 17 września 1996 r. wybrano nazwę Stowarzyszenia, opracowano projekt statutu i postanowiono podjąć czynności związane z rejestracją.

W dniu 2 lutego 1997 r. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy i wpisane do rejestru Stowarzyszeń w dziale A pod poz. RST-3026. W czasie I Walnego Zebrania SBT, które odbyło się w dniu 22 maja 1997r., wzięło udział 26 Członków Założycieli. Wybrano władze SBT w składzie:
- Kol.Władysław Grabowski - Prezes
- Kol.Jan Bajorek - Wiceprezes
- Kol.Andrzej Król - Sekretarz
- Kol.Barbara Wichrowska - Skarbnik
- Kol.Jan Suchodolski - Członek.

Cele działalności Stowarzyszenia

1. dążenie do profesjonalnej obsługi rynku budownictwa telekomunikacyjnego oraz jego infrastruktury technicznej,
2. doskonalenie zawodowe członków,
3. wyrażanie dążeń i interesów członków,
4. dbałość o nienaganny poziom etyczny członków,
5. reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych,
6. działalność naukowo-techniczna,
7. działalność oświatowa,
8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej na wsi.

Stowarzyszenie realizuje cele przez

1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym,
2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3. współpracę z osobami fizycznymi, firmami i instytucjami związanymi z telekomunikacją i uczestniczącymi w budownictwie telekomunikacyjnym,
4. propagowanie zasad dobrej roboty poprzez publikacje, wydawnictwa, kształcenie i szkolenie,
5. doradztwo i wszelką możliwą pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, w tym prowadzenie różnej działalności integrującej członków Stowarzyszenia - działalności kulturalnej , rekreacyjnej i towarzyskiej.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji