Informacje ogólne

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji (SBT) jest organizacją ogólnopolską, działającą od 1996r., skupiającą firmy i ekspertów-praktyków szeroko pojętej branży telekomunikacyjnej.
Przez ponad 20 lat prowadzonej działalności, SBT wypracowało sobie znaczącą pozycję w środowisku telekomunikacyjnym, szczególnie w zakresie organizacji i zarządzania procesami budowlanymi infrastruktury telekomunikacyjnej.
SBT jest merytorycznym partnerem dla Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, komisji sejmowych RP, jednostek nauki i szkolnictwa wyższego, administracji, organizacji pozarządowych (branżowych stowarzyszeń i izb gospodarczych), operatorów telekomunikacyjnych oraz firm usługowo – produkcyjno – wykonawczych branży telekomunikacyjnej.
W ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej zapewniamy doradztwo, projekty i usługi doradcze w szeroko pojmowanej dziedzinie telekomunikacyjnej m.in.:
- organizowanie i zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym wykonywanie samodzielnych funkcji na budowie: projektanta, kierownika budowy/robót, wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawcy,
- opracowywanie dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń budownictwa telekomunikacyjnego,
- wykonywanie ekspertyz i opinii stanu technicznego budowli oraz sieci, systemów i instalacji telekomunikacyjnych, w tym: w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej PEM, w zakresie IMEI tj. szkodliwych zakłóceń EM w technologiach GSM, LTE, 5G,
- wymagania, dokumentacja i badania dotyczące wprowadzania na rynek UE szerokiej gamy produktów i instalacji (elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych itp.) - normy, wymagania, oznakowanie CE, Deklaracja zgodności - zgodnie z dyrektywami EMC, RED, LVD, ErP, itp.,
- doradztwo przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w zakresie organizacji i prowadzenia budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktualnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi,
- przeprowadzanie przeglądów technicznych budowli oraz sieci i systemów telekomunikacyjnych, a także szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ww. zakresie,
- wycena sieci i zasobów przedsiębiorstw telekomunikacyjnych,
- prowadzenie doradztwa w zakresie określania wymagań i standardów kwalifikacji zawodowych w branży telekomunikacyjnej (- przygotowywanie opisów kwalifikacji rynkowych w celu włączenia ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), określanie i opis kompetencji zawodowych oraz wymagań na stanowiskach pracy dla celów rekrutacji nowych pracowników prowadzonych przez komórki HR przedsiębiorstw telekomunikacyjnych).
Prowadzimy także szkolenia i warsztaty nt. aktualnie obowiązujących przepisów i ich stosowania w budownictwie i telekomunikacji, w zakresie infrastruktury, usług i wyrobów, w tym wykorzystujących współfinansowanie UE. Na kursach omawiamy wykładnie praktyczne i interpretacje tych przepisów w aktualnym orzecznictwie administracyjnym. Bloki tematyczne szkoleń dotyczą m.in.:
- zasad i przepisów budownictwa ogólnego i telekomunikacyjnego w zakresie projektów, budowy, eksploatacji i utrzymania obiektów telekomunikacyjnych, w tym prowadzenia i zarządzania całym procesem inwestycyjnym budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującym: projektowanie i budowę, dostęp do infrastruktury technicznej operatorów w celu współkorzystania, uzyskiwanie prawa drogi i dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, a także zarządzanie telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi,
- wymagań uzyskania i wykonywania samodzielnych funkcji na budowie: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w telekomunikacji,
- zasad BHP przy budowie obiektów telekomunikacyjnych,
- ochrony i bezpieczeństwa danych, w tym w zakresie celowych zakłóceń elektromagnetycznych (IEMI),
- wymagań na wyroby budowlane oraz urządzenia telekomunikacyjne i sprzęt elektryczno-elektroniczny stosowany w obiektach telekomunikacyjnych (certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty i badania laboratoryjne),
- wymagań na aparaturę, instalacje w zakresie spełniania przepisów i norm o kompatybilności elektromagnetycznej PEM,
- wymagań technicznych, dokumentacji, pomiarów i testów sieci szerokopasmowej, badań jakości usług QoS, QoE w technologii GSM, LTE, 5G.
Prowadzone przez nas szkolenia i warsztaty mają na celu właściwe przygotowanie jego uczestników (firm wykonawczych, dostawców usług, przedsiębiorców i operatorów telekomunikacyjnych oraz ich pracowników) do wykonywania praktycznej działalności na krajowym i europejskim rynku telekomunikacyjnym, a szczególnie w kontekście dostosowania rynku usług, wyrobów i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej do wzrastającej konkurencji na rynku UE.
Tematyka szkoleń i warsztatów obejmuje zasadnicze cele działalności telekomunikacyjnej operatora/inwestora, a ich interaktywna forma umożliwia praktyczne przyswajanie przedmiotowych zasad i prawidłowe stosowanie przepisów prawa.
Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i ekspertów zarówno z wiedzą z zakresu prawa budowlanego i telekomunikacyjnego, jak i stosowania przepisów tego prawa w bieżących działaniach administracji (regulatora rynku telekomunikacyjnego, sądów administracyjnych, samorządów, organów architektoniczno-budowlanych, itp.).
Istnieje możliwość dostosowania zakresu i tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb zamawiającego szkolenie.
Efektem prowadzonej przez nas działalności, są również uwagi i wnioski na temat istotnych problemów stosowania prawa w codziennej praktyce budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Przekazywane są one zarówno do innych podmiotów środowiska telekomunikacyjnego – stowarzyszeń i izb branżowych, jak również urzędów administracji państwowej i samorządowej, zajmujących się projektami legislacyjnymi prawa polskiego, harmonizującymi prawo UE na gruncie krajowym, w zakresie działalności budowlanej i telekomunikacyjnej.

Historia Stowarzyszenia

SBTStowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji powstało w wyniku działań Grupy Inicjatywnej, w skład której weszło 26 osób głównie pracowników Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej. Bezpośrednią przyczyną takiego pomysłu było tworzenie się dużego grona specjalistów zainteresowanych uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji, którzy w sposób entuzjastyczny poparli potrzebę istnienia takiego forum. Na zebraniu Grupy Inicjatywnej w dniu 17 września 1996 r. wybrano nazwę Stowarzyszenia, opracowano projekt statutu i postanowiono podjąć czynności związane z rejestracją.

W dniu 2 lutego 1997 r. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy i wpisane do rejestru Stowarzyszeń w dziale A pod poz. RST-3026. W czasie I Walnego Zebrania SBT, które odbyło się w dniu 22 maja 1997r., wzięło udział 26 Członków Założycieli. Wybrano władze SBT w składzie:
- Kol.Władysław Grabowski - Prezes
- Kol.Jan Bajorek - Wiceprezes
- Kol.Andrzej Król - Sekretarz
- Kol.Barbara Wichrowska - Skarbnik
- Kol.Jan Suchodolski - Członek.

Cele działalności Stowarzyszenia

1. dążenie do profesjonalnej obsługi rynku budownictwa telekomunikacyjnego oraz jego infrastruktury technicznej,
2. doskonalenie zawodowe członków,
3. wyrażanie dążeń i interesów członków,
4. dbałość o nienaganny poziom etyczny członków,
5. reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych,
6. działalność naukowo-techniczna,
7. działalność oświatowa,
8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej na wsi.

Stowarzyszenie realizuje cele przez

1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym,
2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3. współpracę z osobami fizycznymi, firmami i instytucjami związanymi z telekomunikacją i uczestniczącymi w budownictwie telekomunikacyjnym,
4. propagowanie zasad dobrej roboty poprzez publikacje, wydawnictwa, kształcenie i szkolenie,
5. doradztwo i wszelką możliwą pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, w tym prowadzenie różnej działalności integrującej członków Stowarzyszenia - działalności kulturalnej , rekreacyjnej i towarzyskiej.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji