Informacje ogólne

     Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji (SBT) jest organizacjÄ… ogólnopolskÄ…, dziaÅ‚ajÄ…cÄ… od 1996r., skupiajÄ…cÄ… firmy i ekspertów-praktyków szeroko pojÄ™tej branży telekomunikacyjnej.
     Przez ponad 20 lat prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci, SBT wypracowaÅ‚o sobie  znaczÄ…cą  pozycjÄ™ w Å›rodowisku telekomunikacyjnym, szczególnie w zakresie organizacji i zarzÄ…dzania procesami budowlanymi infrastruktury telekomunikacyjnej.
     SBT jest merytorycznym partnerem dla Ministerstwa Cyfryzacji, UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej, komisji sejmowych RP, jednostek nauki i szkolnictwa wyższego, administracji, organizacji pozarzÄ…dowych (branżowych stowarzyszeÅ„ i izb gospodarczych), operatorów telekomunikacyjnych oraz firm usÅ‚ugowo – produkcyjno – wykonawczych branży telekomunikacyjnej.
     W ramach prowadzonej przez nas dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej zapewniamy doradztwo, projekty i usÅ‚ugi doradcze w szeroko pojmowanej dziedzinie telekomunikacyjnej m.in.:
-  organizowanie i zarzÄ…dzanie procesem inwestycyjnym, w tym wykonywanie samodzielnych funkcji na budowie: projektanta, kierownika budowy/robót, wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawcy,
-  opracowywanie dokumentacji technicznej obiektów i urzÄ…dzeÅ„ budownictwa telekomunikacyjnego,
-  wykonywanie ekspertyz i opinii stanu technicznego budowli oraz sieci, systemów i instalacji telekomunikacyjnych, w tym: w zakresie wymagaÅ„ kompatybilnoÅ›ci elektromagnetycznej PEM, w zakresie IMEI  tj. szkodliwych zakłóceÅ„ EM w technologiach GSM, LTE, 5G,
-  wymagania, dokumentacja i badania dotyczÄ…ce wprowadzania na rynek UE szerokiej gamy produktów i instalacji (elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych itp.) - normy, wymagania, oznakowanie CE, Deklaracja zgodnoÅ›ci - zgodnie z dyrektywami EMC, RED, LVD, ErP, itp.,
-   doradztwo przedsiÄ™biorcom telekomunikacyjnym w zakresie organizacji i prowadzenia budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z  obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa i aktualnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi,
-   przeprowadzanie przeglÄ…dów technicznych budowli oraz sieci i systemów telekomunikacyjnych, a także szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ww. zakresie,
-   wycena sieci i zasobów przedsiÄ™biorstw telekomunikacyjnych,
-   prowadzenie doradztwa w zakresie okreÅ›lania wymagaÅ„ i standardów kwalifikacji zawodowych w branży telekomunikacyjnej (- przygotowywanie opisów kwalifikacji rynkowych w celu wÅ‚Ä…czenia ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), okreÅ›lanie i opis kompetencji zawodowych oraz wymagaÅ„ na stanowiskach pracy dla celów rekrutacji nowych pracowników prowadzonych przez komórki HR przedsiÄ™biorstw telekomunikacyjnych).       
   Prowadzimy także szkolenia i warsztaty nt. aktualnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów i ich stosowania w budownictwie i telekomunikacji, w zakresie infrastruktury, usÅ‚ug i wyrobów, w tym wykorzystujÄ…cych współfinansowanie UE. Na kursach omawiamy wykÅ‚adnie praktyczne i interpretacje tych przepisów w aktualnym orzecznictwie administracyjnym. Bloki tematyczne szkoleÅ„ dotyczÄ… m.in.:
-  zasad i przepisów budownictwa ogólnego i telekomunikacyjnego w zakresie projektów, budowy, eksploatacji i utrzymania obiektów telekomunikacyjnych, w tym prowadzenia i zarzÄ…dzania caÅ‚ym procesem inwestycyjnym budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmujÄ…cym: projektowanie i budowÄ™, dostÄ™p do infrastruktury technicznej operatorów w celu współkorzystania, uzyskiwanie prawa drogi i dysponowania nieruchomoÅ›ciami na cele budowlane, a także zarzÄ…dzanie telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi,
-   wymagaÅ„ uzyskania i wykonywania samodzielnych funkcji na budowie: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w telekomunikacji,
-   zasad BHP przy budowie obiektów telekomunikacyjnych,
-   ochrony i bezpieczeÅ„stwa danych, w tym w zakresie celowych zakłóceÅ„ elektromagnetycznych (IEMI),
-   wymagaÅ„ na wyroby budowlane oraz urzÄ…dzenia telekomunikacyjne i sprzÄ™t elektryczno-elektroniczny stosowany w obiektach telekomunikacyjnych (certyfikaty, deklaracje zgodnoÅ›ci, aprobaty i badania laboratoryjne),
-   wymagaÅ„ na aparaturÄ™, instalacje w zakresie speÅ‚niania przepisów  i norm o kompatybilnoÅ›ci elektromagnetycznej PEM,
-   wymagaÅ„ technicznych, dokumentacji, pomiarów i testów sieci szerokopasmowej, badaÅ„ jakoÅ›ci usÅ‚ug QoS, QoE w technologii GSM, LTE, 5G.
    Prowadzone przez nas szkolenia i warsztaty majÄ… na celu wÅ‚aÅ›ciwe przygotowanie jego uczestników (firm wykonawczych, dostawców usÅ‚ug, przedsiÄ™biorców i operatorów telekomunikacyjnych oraz ich pracowników) do wykonywania praktycznej dziaÅ‚alnoÅ›ci na krajowym i europejskim rynku telekomunikacyjnym,  a szczególnie w kontekÅ›cie dostosowania rynku usÅ‚ug, wyrobów i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej do wzrastajÄ…cej konkurencji na rynku UE.
    Tematyka szkoleÅ„ i warsztatów obejmuje zasadnicze cele dziaÅ‚alnoÅ›ci telekomunikacyjnej operatora/inwestora, a ich interaktywna forma umożliwia praktyczne przyswajanie  przedmiotowych zasad i prawidÅ‚owe stosowanie przepisów  prawa.
     Szkolenia i warsztaty prowadzone sÄ… przez wysokiej klasy specjalistów i ekspertów zarówno z wiedzÄ… z zakresu prawa budowlanego i telekomunikacyjnego, jak i stosowania przepisów tego prawa w bieżących dziaÅ‚aniach administracji (regulatora rynku telekomunikacyjnego, sÄ…dów administracyjnych, samorzÄ…dów, organów architektoniczno-budowlanych, itp.).
      Istnieje możliwość dostosowania zakresu i tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb zamawiajÄ…cego szkolenie.
      Efektem prowadzonej przez nas dziaÅ‚alnoÅ›ci, sÄ… również uwagi i wnioski na temat istotnych problemów stosowania prawa w codziennej praktyce budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Przekazywane sÄ… one zarówno do innych podmiotów Å›rodowiska telekomunikacyjnego – stowarzyszeÅ„ i izb branżowych, jak również urzÄ™dów administracji paÅ„stwowej i samorzÄ…dowej, zajmujÄ…cych siÄ™ projektami legislacyjnymi prawa polskiego, harmonizujÄ…cymi prawo UE na gruncie krajowym, w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci budowlanej i telekomunikacyjnej.

Historia Stowarzyszenia

SBTStowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji powstaÅ‚o w wyniku dziaÅ‚aÅ„ Grupy Inicjatywnej, w skÅ‚ad której weszÅ‚o 26 osób głównie pracowników PaÅ„stwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej. BezpoÅ›redniÄ… przyczynÄ… takiego pomysÅ‚u byÅ‚o tworzenie siÄ™ dużego grona specjalistów zainteresowanych uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji, którzy w sposób entuzjastyczny poparli potrzebÄ™ istnienia takiego forum. Na zebraniu Grupy Inicjatywnej w dniu 17 wrzeÅ›nia 1996 r. wybrano nazwÄ™ Stowarzyszenia, opracowano projekt statutu i postanowiono podjąć czynnoÅ›ci zwiÄ…zane z rejestracjÄ….

W dniu 2 lutego 1997 r. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji zostaÅ‚o zarejestrowane przez SÄ…d Wojewódzki w Warszawie VII WydziaÅ‚ Cywilny i Rejestrowy i wpisane do rejestru StowarzyszeÅ„ w dziale A pod poz. RST-3026. W czasie I Walnego Zebrania SBT, które odbyÅ‚o siÄ™ w dniu 22 maja 1997r., wzięło udziaÅ‚ 26 CzÅ‚onków ZaÅ‚ożycieli. Wybrano wÅ‚adze SBT w skÅ‚adzie:
- Kol.Władysław Grabowski - Prezes
- Kol.Jan Bajorek - Wiceprezes
- Kol.Andrzej Król - Sekretarz
- Kol.Barbara Wichrowska - Skarbnik
- Kol.Jan Suchodolski - Członek.

Cele działalności Stowarzyszenia

1. dążenie do profesjonalnej obsÅ‚ugi rynku budownictwa telekomunikacyjnego oraz jego infrastruktury technicznej,
2. doskonalenie zawodowe członków,
3. wyrażanie dążeÅ„ i interesów czÅ‚onków,
4. dbaÅ‚ość o nienaganny poziom etyczny czÅ‚onków,
5. reprezentowanie potrzeb Å›rodowiska wobec wÅ‚adz paÅ„stwowych, samorzÄ…dowych, gospodarczych i organizacji spoÅ‚ecznych,
6. działalność naukowo-techniczna,
7. działalność oświatowa,
8. wspieranie inicjatyw spoÅ‚ecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej na wsi.

Stowarzyszenie realizuje cele przez

1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym,
2. współpracÄ™ i wzajemnÄ… pomoc czÅ‚onków Stowarzyszenia,
3. współpracÄ™ z osobami fizycznymi, firmami i instytucjami zwiÄ…zanymi z telekomunikacjÄ… i uczestniczÄ…cymi w budownictwie telekomunikacyjnym,
4. propagowanie zasad dobrej roboty poprzez publikacje, wydawnictwa, ksztaÅ‚cenie i szkolenie,
5. doradztwo i wszelkÄ… możliwÄ… pomoc oraz szkolenie czÅ‚onków i innych podmiotów zainteresowanych dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Stowarzyszenia, w tym prowadzenie różnej dziaÅ‚alnoÅ›ci integrujÄ…cej czÅ‚onków Stowarzyszenia - dziaÅ‚alnoÅ›ci kulturalnej , rekreacyjnej i towarzyskiej.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji