Rozdział 6 - Majątek i fundusze

§ 48

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości , ruchomości, środki obrotowe, których źródłami finansowania są:
           a) składki członkowskie,
           b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
           c) dochody z dziaÅ‚alnoÅ›ci wÅ‚asnej oraz ofiarnoÅ›ci publicznej,
           d) dochody z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi w tym
           zakresie przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym tworzenie funduszy na okreÅ›lone cele, ustala Krajowe Zebranie Delegatów
3. W postÄ™powaniu o nabywanie i zbywanie nieruchomoÅ›ci na rzecz Stowarzyszenia, reprezentuje je ZarzÄ…d Krajowy.
3. Funduszami i majÄ…tkiem Stowarzyszenia administrujÄ… ZarzÄ…dy Oddziałów na podstawie upoważnienia ZarzÄ…du Krajowego.
4. Do sfinansowania realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoÅ‚ać dziaÅ‚alność gospodarczÄ… w/g zasad okreÅ›lonych przepisami prawa finansowego i podatkowego.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji