Rozdział 5 - Jednostki terenowe Stowarzyszenia - Oddziały i ich władze

§ 32

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia sÄ… OddziaÅ‚y. Do powoÅ‚ania OddziaÅ‚u przez ZarzÄ…d Krajowy wymaganych jest co najmniej 20 osób deklarujÄ…cych przystÄ…pienie do Stowarzyszenia lub bÄ™dÄ…cych już jego czÅ‚onkami zwyczajnymi. TworzÄ…c OddziaÅ‚, ZarzÄ…d Krajowy okreÅ›la jego zasiÄ™g terytorialny oraz siedzibÄ™.
2. Włądzami Oddziału są:
           1) Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału,
           2) Zarząd Oddziału,
           3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
3. RozwiÄ…zanie OddziaÅ‚u nastÄ™puje na podstawie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du Krajowego w przypadku:
           1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu
           liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy
           niż pół roku.
           2) ZÅ‚ożenia przez ZarzÄ…d OddziaÅ‚u wniosku o rozwiÄ…zanie OddziaÅ‚u w wyniku uchwaÅ‚y
           Walnego Zebrania Delegatów (członków) Oddziału.
4. § 50 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

§ 33

5. WÅ‚adzami OddziaÅ‚u sÄ… wÅ‚adze okreÅ›lone w Â§ 32 ust.2.
6. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału

§ 34

1. Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków (delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Wyboru Delegatów na Walne Zebranie OddziaÅ‚u dokonuje siÄ™ w przypadku, gdy OddziaÅ‚ liczy wiÄ™cej niż 100 czÅ‚onków zwyczajnych.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (delegatów) Oddziału należy:
1) uchwalanie programów działania oddziałów,
2) wybór i odwoÅ‚ywanie prezesa oraz czÅ‚onków wÅ‚adz oddziaÅ‚u,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaÅ„ wÅ‚adz oddziaÅ‚u,
4) podejmowanie uchwaÅ‚ o rozwiÄ…zanie oddziaÅ‚u.

§ 36

W walnym Zebraniu Członków (delegatów) Oddziału biorą udział:
1. z gÅ‚osem stanowiÄ…cym - czÅ‚onkowie zwyczajni (delegaci) oddziaÅ‚u,
2. z gÅ‚osem doradczym - przedstawiciele czÅ‚onków wspierajÄ…cych z terenu dziaÅ‚ania oddziaÅ‚u oraz czÅ‚onkowie wÅ‚adz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 37

1. Walne Zebranie CzÅ‚onków (delegatów) OddziaÅ‚u zwoÅ‚uje ZarzÄ…d OddziaÅ‚u, powiadamiajÄ…c czÅ‚onków (delegatów) o jego miejscu, proponowanym porzÄ…dku obrad i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 26 ust. 2,3 i 4 i 5, stosuje siÄ™ odpowiednio.

§ 38

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
           1) z wÅ‚asnej inicjatywy,
           2) na Å¼Ä…danie ZarzÄ…du Krajowego,
           3) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej OddziaÅ‚u,
           4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do gÅ‚osowania czÅ‚onków
           zwyczajnych oddziału.
2. ZarzÄ…d OddziaÅ‚u jest obowiÄ…zany zwoÅ‚ać Nadzwyczajne Walne Zebranie CzÅ‚onków (delegatów) OddziaÅ‚u w ciÄ…gu 1 miesiÄ…ca od daty zÅ‚ożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,3 i 4.
3. W przypadku nie zwoÅ‚ania przez ZarzÄ…d OddziaÅ‚u Walnego Zebrania CzÅ‚onków (delegatów) OddziaÅ‚u, w terminie lub trybie okreÅ›lonym w statucie, uprawnionÄ… wÅ‚adzÄ… do jego zwoÅ‚ania jest Komisja Rewizyjna OddziaÅ‚u.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2010-08-06

Zarząd Oddziału

§ 39

ZarzÄ…d OddziaÅ‚u kieruje dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Stowarzyszenia na terenie swego dziaÅ‚ania.

§ 40

1. ZarzÄ…d OddziaÅ‚u skÅ‚ada siÄ™ z 5 - 7 czÅ‚onków.
2. Posiedzenia ZarzÄ…du OddziaÅ‚u odbywajÄ… siÄ™ w miarÄ™ potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartaÅ‚.
3. Posiedzenia ZarzÄ…du OddziaÅ‚u zwoÅ‚uje prezes ZarzÄ…du OddziaÅ‚u z wÅ‚asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 czÅ‚onków ZarzÄ…du OddziaÅ‚u, w terminie 14 dni od dnia zgÅ‚oszenia wniosku.

§ 41

1. Do zakresu działania Oddziału należy:
           1) wykonywanie uchwał Krajowego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, Zarządu
           Krajowego oraz Walnego Zebrania Członków (delegatów) Oddziału,
           2) uchwalanie budżetu OddziaÅ‚u i zatwierdzanie rocznego sprawozdania
           finansowego,
           3) zarzÄ…dzanie majÄ…tkiem stowarzyszenia w ramach posiadanych peÅ‚nomocnictw,
           4) organizowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oddziaÅ‚u oraz nadzór i kontrola nad tÄ…
           działalnością,
           5) zaciÄ…ganie zobowiÄ…zaÅ„ finansowych w ramach posiadanych upoważnieÅ„,
           6) przyjmowanie czÅ‚onków zwyczajnych i wspierajÄ…cych oraz ich skreÅ›lanie z 
           powodów okreÅ›lonych w Â§ 20 statutu,
           7) zwoÅ‚ywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych ZebraÅ„ CzÅ‚onków (delegatów)
           Oddziału,
           8) skÅ‚adanie sprawozdaÅ„ ze swej dziaÅ‚alnoÅ›ci na Walnym Zebraniu CzÅ‚onków
           (delegatów) Oddziału,
           9) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Krajowemu,
           10) tworzenie kół.
2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Prezesa jednoosobowo, bądź dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

2010-08-06

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 42

Komisja Rewizyjna OddziaÅ‚u jest wÅ‚adzÄ… powoÅ‚anÄ… do sprawowania kontroli dziaÅ‚alnoÅ›ci ZarzÄ…du OddziaÅ‚u.

§ 43

Komisja Rewizyjna OddziaÅ‚u skÅ‚ada siÄ™ z 3 - 5 czÅ‚onków.

§ 44

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
           1) kontrola działalności Zarządu Oddziału,
           2) współpraca z KrajowÄ… KomisjÄ… RewizyjnÄ…,
           3) przedstawianie ZarzÄ…dowi OddziaÅ‚u uwag, wniosków i zaleceÅ„
           pokontrolnych dotyczÄ…cych dziaÅ‚alnoÅ›ci statutowej i finansowej OddziaÅ‚u,
           4) zgÅ‚aszanie ZarzÄ…dowi Krajowemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwaÅ‚
           ZarzÄ…du OddziaÅ‚u sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwaÅ‚ami wÅ‚adz
           krajowych,
           5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków (delegatów) Oddziału sprawozdań
           ze swojej działalności,
           6) przedkładanie Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności.

§ 45

Komisja Rewizyjna OddziaÅ‚u jest zobowiÄ…zana przeprowadzić kontrolÄ™ dziaÅ‚alnoÅ›ci ZarzÄ…du OddziaÅ‚u co najmniej raz w roku.

§ 46

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 47

Szczegółowy tryb i zasady dziaÅ‚ania Komisji Rewizyjnych Oddziałów precyzuje regulamin opracowany przez te Komisje.

2010-08-06


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji