Rozdział 4 - Władze Stowarzyszenia

§ 24

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1) Krajowe Zebranie Delegatów,
2) ZarzÄ…d Krajowy,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 25

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
2. Wybór wÅ‚adz Stowarzyszenia nastÄ™puje w gÅ‚osowaniu tajnym, bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów obecnych czÅ‚onków zebrania.
3. CzÅ‚onkowie wybrani do wÅ‚adz Stowarzyszenia mogÄ… peÅ‚nić tÄ™ samÄ… funkcjÄ™ nie dÅ‚użej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. W przypadku ustÄ…pienia, wykluczenia lub Å›mierci w czasie trwania kadencji czÅ‚onków wÅ‚adz Stowarzyszenia, wÅ‚adzom tym przysÅ‚uguje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych czÅ‚onków nie może przekroczyć 1/2 liczby czÅ‚onków pochodzÄ…cych z wyboru.
5. UchwaÅ‚y wszystkich WÅ‚adz Stowarzyszenia zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów przy obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy czÅ‚onków uprawnionych do gÅ‚osowania, jeÅ›li inne postanowienia statutu nie stanowiÄ… inaczej .

Krajowe Zebranie Delegatów

§ 26

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowe Zebranie Delegatów.
2. Krajowe Zebranie Delegatów jest zwoÅ‚ywane przez ZarzÄ…d co najmniej jeden raz na dwanaÅ›cie miesiÄ™cy z wÅ‚asnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej powiadamiajÄ…c o jego terminie, miejscu i propozycjach porzÄ…dku obrad wszystkich delegatów listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczÄ™cia obrad.
3. Krajowe Zebranie Delegatów może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
4. W Krajowym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć co najmniej poÅ‚owa czÅ‚onków uprawnionych do gÅ‚osowania - w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony nie wczeÅ›niej niż godzinÄ™ później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez wzglÄ™du na liczbÄ™ uczestników jeÅ›li inne postanowienia statutu nie stanowiÄ… inaczej.
5. W Krajowym Zebraniu Delegatów mogÄ… uczestniczyć oprócz delegatów, czÅ‚onkowie wÅ‚adz Krajowych Stowarzyszenia oraz z gÅ‚osem doradczym czÅ‚onkowie wspierajÄ…cy, honorowi i zaproszeni goÅ›cie.

§ 27

1. Do kompetencji Krajowe Zebranie Delegatów należy:
           a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
           b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du Krajowego, Krajowej Komisji            Rewizyjnej i SÄ…du KoleżeÅ„skiego,
           c) uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zebrania Delegatów,
           d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
           e) wybór prezesa i czÅ‚onków ZarzÄ…du Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i SÄ…du            KoleżeÅ„skiego,
           f) uchwalanie zmian Statutu,
           g) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozwiÄ…zania Stowarzyszenia,
           h) rozpatrywanie odwoÅ‚aÅ„ od uchwaÅ‚ ZarzÄ…du Krajowego wniesionych przez czÅ‚onków            Stowarzyszenia,
           i) rozpatrywanie odwoÅ‚aÅ„ od orzeczeÅ„ SÄ…du KoleżeÅ„skiego,
           j) rozpatrywanie skarg czÅ‚onków Stowarzyszenia na dziaÅ‚alność ZarzÄ…du Krajowego,
           k) uchwalanie podziaÅ‚u wpÅ‚ywów Stowarzyszenia z tytuÅ‚u wpisowego, skÅ‚adek
           czÅ‚onkowskich i darowizn, na cele ogólne i wydatki Oddziałów,
           l) uchwalenie wysokoÅ›ci wpisowego i skÅ‚adek czÅ‚onkowskich,
           ł) nadawanie godności członka honorowego,
           m) uchwalenie wzoru odznaki i godÅ‚a Stowarzyszenia,
2. UchwaÅ‚y Krajowego Zebrania Delegatów zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów delegatów uczestniczÄ…cych w Zebraniu.
3. PowoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie Prezesa, czÅ‚onków ZarzÄ…du Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, SÄ…du KoleżeÅ„skiego wymaga bezwzglÄ™dnej wiÄ™kszoÅ›ci przy obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy delegatów Stowarzyszenia.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 28

1. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów zwoÅ‚ywane jest z inicjatywy:
           1) Zarządu Krajowego Stowarzyszenia,
           2) Krajowej Komisji Rewizyjnej,
           3) 1/3 liczby delegatów Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów jest zwoÅ‚ywane przez ZarzÄ…d Krajowy w terminie 4 tygodni od daty zgÅ‚oszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostaÅ‚o zwoÅ‚ane.

2010-08-06

ZarzÄ…d Stowarzyszenia

§ 29

1. ZarzÄ…d Krajowy Stowarzyszenia skÅ‚ada siÄ™ z 5 do 9 czÅ‚onków wybranych przez Krajowe Zebranie Delegatów oraz z PrzewodniczÄ…cych Oddziałów.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciÄ…gania zobowiÄ…zaÅ„ majÄ…tkowych, jest upoważniony Prezes jednoosobowo, bÄ…dź dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du Krajowego dziaÅ‚ajÄ…cych Å‚Ä…cznie.
3. Prezesa powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Krajowe Zebranie Delegatów.
4. ZarzÄ…d konstytuuje siÄ™ na pierwszym po wyborach zebraniu, powoÅ‚ujÄ…c spoÅ›ród czÅ‚onków wybranych przez Krajowe Zebranie Delegatów, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
5. Do kompetencji ZarzÄ…du należy w szczególnoÅ›ci:
      1)
           a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
           b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnÄ…trz i dziaÅ‚anie w jego imieniu,
           c) kierowanie bieżącÄ… pracÄ… Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz
           wytycznymi i uchwaÅ‚ami Krajowego Zebrania Delegatów,
           d) opracowywanie rocznych planów dziaÅ‚alnoÅ›ci programowej i finansowej,
           e) sporzÄ…dzanie bilansu i innych sprawozdaÅ„ finansowych,
           f) zarzÄ…dzanie majÄ…tkiem i funduszami Stowarzyszenia,
           g) opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnÄ™trznych, w tym regulaminów
           Oddziałów,
           h) tworzenie i likwidacja niezbÄ™dnych komisji oraz nadzorowanie ich dziaÅ‚alnoÅ›ci,
           i) wnioskowanie do Krajowego Zebrania Delegatów o przystÄ…pienie Stowarzyszenia
           do organizacji krajowych i miÄ™dzynarodowych,
           j) zwoływanie Krajowego Zebrania Delegatów,
           k) wnioskowanie do SÄ…du KoleżeÅ„skiego w sprawach dyscyplinarnych,
           l) wnioskowanie do Krajowego Zebrania Delegatów o nadanie statusu czÅ‚onka
           honorowego, lub pozbawienie tego statusu.
           Å‚) powoÅ‚ywanie i rozwiÄ…zywanie jednostek terenowych - oddziałów, okreÅ›lanie
           zasięgu ich działania oraz siedziby,
           m) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
           n) zawieszanie w czynnoÅ›ciach ZarzÄ…dów Oddziałów, jeżeli ich dziaÅ‚alność jest
           niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwaÅ‚ami wÅ‚adz
           Stowarzyszenia,
           o) zawieszanie uchwaÅ‚ ZarzÄ…dów Oddziałów, w razie ich sprzecznoÅ›ci z przepisami
           prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
           p) rozpatrywanie odwoÅ‚aÅ„ od uchwaÅ‚ ZarzÄ…dów Oddziałów,
           r) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenia.
      2) W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt. n), Zarząd Krajowy powołuje
      ZarzÄ…d Tymczasowy OddziaÅ‚u, który peÅ‚ni swoje funkcje do czasu wyboru nowego
      Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału.
6. Do kompetencji Zarządu Krajowego Stowarzyszenia należy podejmowanie wszystkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia ZarzÄ…du Krajowego Stowarzyszenia odbywajÄ… siÄ™ w miarÄ™ potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartaÅ‚.
8. ZarzÄ…d może ze swego grona powoÅ‚ać Prezydium. W skÅ‚ad Prezydium wchodzÄ… Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik oraz w razie potrzeby inni CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du.
9. Prezydium kieruje dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Stowarzyszenia w okresie miÄ™dzy posiedzeniami ZarzÄ…du. Zakres kompetencji Prezydium okreÅ›la ZarzÄ…d Krajowy.
10. Zasady dziaÅ‚ania ZarzÄ…du i jego Prezydium precyzuje regulamin uchwalony przez ZarzÄ…d we wÅ‚asnym zakresie.

2010-08-06

Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Krajowa Komisja Rewizyjna skÅ‚ada siÄ™ z od 3 do 5 czÅ‚onków wybranych przez Krajowe Zebranie Delegatów.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna skÅ‚ada siÄ™ z przewodniczÄ…cego, wiceprzewodniczÄ…cego, sekretarza i do 2 czÅ‚onków.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna konstytuuje siÄ™ na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
           a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w tym caÅ‚oksztaÅ‚tu dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej,
           b) skÅ‚adanie Krajowemu Zebraniu Delegatów sprawozdania za okres kadencji z 
           wnioskami lub odmową udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu,
           c) wystÄ™powanie do ZarzÄ…du Krajowego z wnioskami wynikajÄ…cymi z ustaleÅ„ kontroli i 
           żądanie wyjaśnień,
           d) zwoÅ‚ywanie nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów w przypadku
           niezwoÅ‚ania przez ZarzÄ…d Krajowy nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie
           2 miesięcy.
5. Szczegółowy zakres działania Krajowej Komisji Rewizyjnej precyzuje regulamin uchwalany przez Krajową Komisję Rewizyjną we własnym zakresie.
6. CzÅ‚onkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogÄ… peÅ‚nić żadnych funkcji w innych wÅ‚adzach Stowarzyszenia.

2010-08-06

Sąd Koleżeński

§ 31

1. SÄ…d KoleżeÅ„ski skÅ‚ada siÄ™ z od 3 do 5 czÅ‚onków Stowarzyszenia nie bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami ZarzÄ…dów ani Komisji Rewizyjnych.
2. Pracami SÄ…du KoleżeÅ„skiego kieruje jego przewodniczÄ…cy wybierany na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego zarzutów naruszenia postanowień Statutu lub zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia oraz spraw spornych pomiędzy członkami.
4. SÄ…d ustosunkowuje siÄ™ do wniosku w terminie nie dÅ‚uższym niż jeden miesiÄ…c.
5. SÄ…d zamyka postÄ™powanie wydaniem orzeczenia, które może podać do wiadomoÅ›ci wszystkich czÅ‚onków.
6. Stronom sporu przysÅ‚uguje odwoÅ‚anie od orzeczenia SÄ…du KoleżeÅ„skiego do najbliższego Krajowego Zebrania Delegatów.
7. W przypadku naruszania przez czÅ‚onka postanowieÅ„ statutu lub zasad etyki zawodowej, SÄ…d KoleżeÅ„ski może orzec wobec niego kary w postaci :
           - upomnienia,
           - nagany,
           - wykluczenia ze Stowarzyszenia.
W przypadku wykluczenia czÅ‚onka ze Stowarzyszenia SÄ…d KoleżeÅ„ski przedkÅ‚ada umotywowany wniosek do ZarzÄ…du Krajowego Stowarzyszenia.
8. Szczegółowy zakres działania Sądu Koleżeńskiego precyzuje regulamin uchwalany we własnym zakresie.

2010-08-06


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji