Rozdział 3 - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 14

CzÅ‚onkami Stowarzyszenia mogÄ… być osoby fizyczne i prawne.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 16

1. CzÅ‚onkami zwyczajnymi mogÄ… być osoby fizyczne, peÅ‚noletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, także nie majÄ…cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
          a) chcÄ… realizować cele Stowarzyszenia i akceptujÄ… jego statut,
          b) przedstawią opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
          c) złożą deklarację członkowską.
2. CzÅ‚onkami wspierajÄ…cymi mogÄ… być osoby fizyczne lub prawne popierajÄ…ce cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarujÄ…ce wsparcie, w tym również finansowe. Osoba prawna dziaÅ‚a w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. CzÅ‚onkami honorowymi mogÄ… być osoby fizyczne, które w sposób szczególny przyczyniÅ‚y siÄ™ do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17

1. Organami wÅ‚aÅ›ciwym do przyjmowania czÅ‚onków zwyczajnych na podstawie pisemnej deklaracji sÄ… ZarzÄ…d Krajowy i ZarzÄ…dy Oddziałów.
2. Organem wÅ‚aÅ›ciwym do przyjmowania czÅ‚onków wspierajÄ…cych jest ZarzÄ…d Krajowy.

§ 18

Godność czÅ‚onka honorowego nadaje Krajowe Zebranie Delegatów na wniosek ZarzÄ…du Krajowego.
CzÅ‚onek honorowy zwolniony jest z pÅ‚acenia skÅ‚adek czÅ‚onkowskich.

§ 19

1. Członkowi zwyczajnemu przysługują następujące prawa:
a) bierne i czynne prawo wyborcze,
b) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczÄ…cych celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c) korzystanie z lokali Stowarzyszenia,
d) posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci,
f) korzystanie z urzÄ…dzeÅ„ technicznych, poradnictwa i szkoleÅ„, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji czÅ‚onków,
g) korzystanie z innych możliwoÅ›ci, jakie stwarza swoim czÅ‚onkom Stowarzyszenie.
2. CzÅ‚onkom wspierajÄ…cym i honorowym przysÅ‚ugujÄ… prawa wymieniane w ust. 1 lit. b-g.

§ 20

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) popierać i realizować cele Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowieÅ„ Statutu i obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa,
3) swojÄ… postawÄ… i dziaÅ‚aniami przyczyniać siÄ™ do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
4) dbać o dobre imiÄ™ Stowarzyszenia,
5) zabiegać o dobrÄ… opiniÄ™ spoÅ‚ecznÄ… i klimat wokół Å›rodowiska zwiÄ…zanego z telekomunikacjÄ… i budownictwem,
6) regularnie opÅ‚acać skÅ‚adki lub wywiÄ…zywać siÄ™ z zadeklarowanego wsparcia.


§ 21

1. 0soby prawne mogÄ… zostać czÅ‚onkami wspierajÄ…cymi poprzez zÅ‚ożenie deklaracji ZarzÄ…dowi, który podejmuje w tej kwestii stosownÄ… uchwaÅ‚Ä™.
2. Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje przez złożenie rezygnacji lub ustanie jego bytu prawnego.
3. FormÄ™ i rodzaj wspierania Stowarzyszenia czÅ‚onkowie wspierajÄ…cy ustalajÄ… z ZarzÄ…dem.


§ 22

Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje przez:
l) rezygnacjÄ™ pisemnÄ… zÅ‚ożonÄ… na rÄ™ce ZarzÄ…du;
2) wykluczenie przez ZarzÄ…d :
           a) za dziaÅ‚alność sprzecznÄ… ze statutem oraz uchwaÅ‚ami Stowarzyszenia,
           b) nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
           c) zaleganie z opÅ‚atÄ… skÅ‚adki czÅ‚onkowskiej za trzy kwartaÅ‚y,
           d) utratÄ™ praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sÄ…du;
           e) niewypeÅ‚nianie zobowiÄ…zaÅ„ wymienionych w Â§ 20.
3) śmierć członka.

§ 23

Od uchwaÅ‚y ZarzÄ…du w przedmiocie wykluczenia czÅ‚onek Stowarzyszenia ma prawo odwoÅ‚ać siÄ™ do Krajowego Zebrania Delegatów.
Uchwała Krajowego Zebrania Delegatów jest ostateczna.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji