Rozdział 2 - Cel i środki działania

§ 10

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1) dążenie do profesjonalnej obsÅ‚ugi rynku budownictwa telekomunikacyjnego oraz jego infrastruktury technicznej,
2) doskonalenie zawodowe członków,
3) wyrażanie dążeÅ„ i interesów czÅ‚onków,
4) dbaÅ‚ość o nienaganny poziom etyczny czÅ‚onków,
5) reprezentowanie potrzeb Å›rodowiska wobec wÅ‚adz paÅ„stwowych, samorzÄ…dowych, gospodarczych i organizacji spoÅ‚ecznych,
6) działalność naukowo-techniczna,
7) działalność oświatowa,
8) wspieranie inicjatyw spoÅ‚ecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej na wsi.


§ 11

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym,
2) współpracÄ™ i wzajemnÄ… pomoc czÅ‚onków Stowarzyszenia,
3) współpracÄ™ z osobami fizycznymi, firmami i instytucjami zwiÄ…zanymi z telekomunikacjÄ… i uczestniczÄ…cymi w budownictwie telekomunikacyjnym,
4) propagowanie zasad dobrej roboty poprzez publikacje, wydawnictwa, ksztaÅ‚cenie i szkolenie,
5) doradztwo i wszelkÄ… możliwÄ… pomoc oraz szkolenie czÅ‚onków i innych podmiotów zainteresowanych dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Stowarzyszenia, w tym prowadzenie różnej dziaÅ‚alnoÅ›ci integrujÄ…cej czÅ‚onków Stowarzyszenia - dziaÅ‚alnoÅ›ci kulturalnej , rekreacyjnej i towarzyskiej .

§ 12

Stowarzyszenie opiera siÄ™ w swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci na spoÅ‚ecznej pracy czÅ‚onków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 13

1.Stowarzyszenie może prowadzić dziaÅ‚alność gospodarczÄ… zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa. Dochód z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej Stowarzyszenia sÅ‚uży realizacji celów statutowych.
2. Prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej może dotyczyć w szczególnoÅ›ci badania jakoÅ›ci usÅ‚ug i wyrobów, audytów w zakresie telekomunikacji, nadawania znaków jakoÅ›ci, wydawania rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwa, nadzoru, doradztwa i szkolenia, wykonywania dziaÅ‚aÅ„ inwestora powierniczego lub zastÄ™pczego oraz dziaÅ‚alnoÅ›ci wydawniczej jak też opracowywania koncepcji, strategii i planów biznesowych oraz projektów, programów lub przedÅ›iÄ™wzięć.
3. Stowarzyszenie do realizacji swoich statutowych celów może powoÅ‚ać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji