Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie dziaÅ‚a na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytuÅ‚u posiada osobowość prawnÄ….

§ 2

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorzÄ…dnym, trwaÅ‚ym zrzeszeniem majÄ…cym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dziaÅ‚aÅ„ sprzyjajÄ…cych podnoszeniu jakoÅ›ci budownictwa telekomunikacyjnego a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmujÄ… takie dziaÅ‚ania.

§ 3

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

SiedzibÄ… Krajowych WÅ‚adz Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie może być czÅ‚onkiem krajowych i miÄ™dzynarodowych organizacji o podobnym profilu z ograniczeniami wynikajÄ…cymi z art.5 ust. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .

§ 7

Stowarzyszenie może powoÅ‚ywać jednostki terenowe - oddziaÅ‚y. OddziaÅ‚y uzyskujÄ… osobowość prawnÄ… na podstawie wÅ‚aÅ›ciwych przepisów.

§ 8

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 9

Stowarzyszenie używa pieczÄ™ci, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi w tym zakresie przepisami o treÅ›ci:" Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji".
Stowarzyszenie może posiadać godÅ‚o i odznakÄ™ Stowarzyszenia na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych w tym zakresie przepisów.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji