Załącznik nr. 1 - Regulamin prac Komisji ds. Rekomendacji SBT

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

Załącznik nr. 1 do Regulaminu przyznawania Rekomendacji SBT


Regulamin prac Komisji ds. Rekomendacji SBT

§ 1

Proces przyznawania Rekomendacji SBT rozpoczyna się od momentu zgłoszenia przez podmiot zainteresowany, zwany dalej Wnioskodawcą.

§ 2

Zgłoszenie wpływa w formie wniosku z załącznikami do siedziby SBT, a następnie zostaje przesłane do Sekretarza Komisji.

§ 3

Po sprawdzeniu kompletności wniosku Sekretarz Komisji przekazuje go Przewodniczącemu Komisji, który rozpoczyna procedurę przyznawania Rekomendacji SBT.

Podstawą rozpoczęcia procedury przyznawania Rekomendacji SBT, jest wniesienie przez Wnioskodawcę opłaty za wstępną weryfikację przyjętego wniosku, zgodnie z Cennikiem opłat, stanowiącym załącznik nr. 4 do "Regulaminu przyznawania Rekomendacji SBT".

W przypadku błędnie wypełnionego wniosku lub niekompletnej dokumentacji, Sekretarz Komisji odsyła zgłoszenie do Wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

Komisja rozpatruje wnioski w terminach określonych w "Regulaminie przyznawania Rekomendacji SBT", na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

W przypadku przyjęcia przez Komisję wniosku do dalszej realizacji, Komisja określa niezbędny zakres rzeczowy prac (w tym prac i badań oraz recenzji planowanych do zlecenia na zewnątrz).

W przypadku braku przyjęcia przez Komisję wniosku do dalszej realizacji, Przewodniczący Komisji kończy procedurę przyznawania Rekomendacji SBT, a Sekretarz odsyła zgłoszenie Wnioskodawcy wraz z informacją o odmowie udzielenia Rekomendacji SBT.

W takim przypadku wniesiona przez Wnioskodawcę opłata za wstępną weryfikację przyjętego wniosku, nie podlega zwrotowi.

Koszty prac Komisji, w tym recenzji oraz badań pokrywa Wnioskodawca.

Koszty takie określa Przewodniczący Komisji, na podstawie zakresu rzeczowego prac, w oparciu o Cennik opłat, stanowiący załącznik nr. 4 do "Regulaminu przyznawania Rekomendacji SBT" i niezwłocznie poprzez Sekretarza przekazuje w formie pisemnej Wnioskodawcy, z podaniem ostatecznego terminu ich opłacenia.

Po otrzymaniu informacji od Sekretarza o wniesieniu przez Wnioskodawcę wyżej opisanych opłat Komisja przystępuje do dalszych czynności, opracowując w pierwszej kolejności harmonogram prac, który Sekretarz przekazuje Wnioskodawcy do wiadomości.

W przypadku braku opłat Przewodniczący Komisji kończy procedurę przyznawania Rekomendacji SBT, a Sekretarz odsyła zgłoszenie Wnioskodawcy wraz z informacją o odmowie udzielenia Rekomendacji SBT.

Podstawą wydania Rekomendacji przez Komisję jest Raport Komisji, zawierający ocenę końcową powstałą na bazie prac Komisji lub/i recenzji specjalistycznych, dokumentacji dostarczonej przez Wnioskodawcę, wyników ewentualnych badań, przygotowanych przez członków Komisji lub zleconych na zewnątrz.

§ 4

Komisja prowadzi prace nad Rekomendacją w okresie ustalonym harmonogramem prac, w terminach określonych w "Regulaminie przyznawania Rekomendacji SBT", na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim Przewodniczący i co najmniej dwóch członków.

Z każdego posiedzenia Komisji Sekretarz sporządza protokół, który archiwizuje w dokumentach dotyczących danej rekomendacji.

Posiedzenia zwoływane są w siedzibie SBT. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym w przypadku jednakowej liczby głosów decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.

Dopuszcza się przeprowadzenie głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 5

Komisja może przeprowadzić lub zlecić na zewnątrz audyt u Wnioskodawcy, w zakresie organizacji pracy i technologii produkcji wyrobów lub wykonywania usług.

Przewodniczący Komisji może zlecić specjalistyczną ocenę recenzentom zewnętrznym, w tym wykonanie badań przez właściwą dla danego produktu jednostkę badawczą, przy czym wykonanie badań może odbyć się po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę, bądź na jego życzenie.

§ 6

Recenzenci przygotowują swoje opinie na piśmie w jednym egzemplarzu dla Komisji. Wyniki badań przygotowywane są przez jednostki badawcze w dwóch egzemplarzach: jeden dla Komisji, drugi dla Wnioskodawcy.

Termin przygotowania recenzji lub badania musi być zgodny z przyjętym przez Komisję harmonogramem, o którym mowa w § 3.

Recenzje i wyniki badań zbiera i przechowuje Sekretarz Komisji.

§ 7

Po posiedzeniu Komisji, na którym podjęta została decyzja o udzieleniu Rekomendacji SBT, Sekretarz Komisji pisemnie przekazuje tę informację Wnioskodawcy i uzgadnia z nim szczegóły organizacyjne ceremonii wręczenia.

§ 8

Komisja po ostatecznej ocenie zgłoszonego wyrobu (usługi) przyznaje Rekomendację SBT, którą ogłasza i wręcza w sposób ustalony w § 7.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji