Załącznik nr. 1 - Regulamin prac Komisji ds. Rekomendacji SBT

Stowarzyszenie  Budowniczych  Telekomunikacji

                                       

        ZaÅ‚Ä…cznik nr. 1 do Regulaminu przyznawania Rekomendacji SBT                                       

                                                                                                                                                                                                                                

Regulamin prac Komisji ds. Rekomendacji SBT

 

 

§ 1

Proces przyznawania Rekomendacji SBT rozpoczyna siÄ™ od momentu zgÅ‚oszenia przez podmiot zainteresowany, zwany dalej WnioskodawcÄ….

§ 2

ZgÅ‚oszenie wpÅ‚ywa w formie wniosku z zaÅ‚Ä…cznikami do siedziby SBT, a nastÄ™pnie zostaje przesÅ‚ane do Sekretarza Komisji.

§ 3

Po sprawdzeniu kompletności wniosku Sekretarz Komisji przekazuje go Przewodniczącemu Komisji, który rozpoczyna procedurę przyznawania Rekomendacji SBT.

PodstawÄ… rozpoczÄ™cia procedury przyznawania Rekomendacji SBT, jest wniesienie przez WnioskodawcÄ™ opÅ‚aty za wstÄ™pnÄ… weryfikacjÄ™ przyjÄ™tego wniosku, zgodnie z Cennikiem opÅ‚at, stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr. 4 do â€žRegulaminu przyznawania Rekomendacji SBT”.

W przypadku bÅ‚Ä™dnie wypeÅ‚nionego wniosku lub niekompletnej dokumentacji, Sekretarz Komisji odsyÅ‚a zgÅ‚oszenie do Wnioskodawcy w celu uzupeÅ‚nienia.

Komisja rozpatruje wnioski w terminach okreÅ›lonych w â€žRegulaminie przyznawania Rekomendacji SBT”, na posiedzeniach zwoÅ‚ywanych przez PrzewodniczÄ…cego Komisji.

W przypadku przyjÄ™cia przez KomisjÄ™ wniosku do dalszej realizacji, Komisja okreÅ›la niezbÄ™dny zakres rzeczowy prac (w tym prac i badaÅ„ oraz recenzji planowanych do zlecenia na zewnÄ…trz).

W przypadku braku przyjÄ™cia przez KomisjÄ™ wniosku do dalszej realizacji, PrzewodniczÄ…cy Komisji koÅ„czy procedurÄ™ przyznawania Rekomendacji SBT, a Sekretarz odsyÅ‚a zgÅ‚oszenie Wnioskodawcy wraz z informacjÄ… o odmowie udzielenia Rekomendacji SBT.

W takim przypadku wniesiona przez WnioskodawcÄ™ opÅ‚ata za wstÄ™pnÄ… weryfikacjÄ™ przyjÄ™tego wniosku, nie podlega zwrotowi.

Koszty prac Komisji, w tym recenzji oraz badaÅ„ pokrywa Wnioskodawca.

Koszty takie okreÅ›la PrzewodniczÄ…cy Komisji, na podstawie zakresu rzeczowego prac, w oparciu o Cennik opÅ‚at, stanowiÄ…cy zaÅ‚Ä…cznik nr. 4 do â€žRegulaminu przyznawania Rekomendacji SBT” i niezwÅ‚ocznie poprzez Sekretarza przekazuje w formie pisemnej Wnioskodawcy, z podaniem ostatecznego terminu ich opÅ‚acenia.

Po otrzymaniu informacji od Sekretarza o wniesieniu przez WnioskodawcÄ™ wyżej opisanych opÅ‚at Komisja przystÄ™puje do dalszych czynnoÅ›ci, opracowujÄ…c w pierwszej kolejnoÅ›ci harmonogram prac, który Sekretarz przekazuje Wnioskodawcy do wiadomoÅ›ci.

W przypadku braku opÅ‚at PrzewodniczÄ…cy Komisji koÅ„czy procedurÄ™ przyznawania Rekomendacji SBT, a Sekretarz odsyÅ‚a zgÅ‚oszenie Wnioskodawcy wraz z informacjÄ… o odmowie udzielenia Rekomendacji SBT.

PodstawÄ… wydania Rekomendacji przez KomisjÄ™ jest Raport Komisji, zawierajÄ…cy ocenÄ™ koÅ„cowÄ… powstaÅ‚Ä… na bazie prac Komisji lub/i recenzji specjalistycznych, dokumentacji dostarczonej przez WnioskodawcÄ™, wyników ewentualnych badaÅ„, przygotowanych przez czÅ‚onków Komisji lub zleconych na zewnÄ…trz.

§ 4

Komisja prowadzi prace nad RekomendacjÄ… w okresie ustalonym harmonogramem prac, w terminach okreÅ›lonych w â€žRegulaminie przyznawania Rekomendacji SBT”, na posiedzeniach zwoÅ‚ywanych przez PrzewodniczÄ…cego Komisji.

Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim PrzewodniczÄ…cy i co najmniej dwóch czÅ‚onków.

Z każdego posiedzenia Komisji Sekretarz sporzÄ…dza protokół, który archiwizuje w dokumentach dotyczÄ…cych danej rekomendacji.

Posiedzenia zwoÅ‚ywane sÄ… w siedzibie SBT. Dopuszcza siÄ™ przeprowadzenie posiedzenia Komisji z wykorzystaniem Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Decyzje zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym, przy czym w przypadku jednakowej liczby gÅ‚osów decydujÄ…cy gÅ‚os ma PrzewodniczÄ…cy Komisji.

Dopuszcza siÄ™ przeprowadzenie gÅ‚osowania z wykorzystaniem Å›rodków komunikacji elektronicznej.

§ 5

Komisja może przeprowadzić lub zlecić na zewnÄ…trz audyt u Wnioskodawcy, w zakresie organizacji pracy i technologii produkcji wyrobów lub wykonywania usÅ‚ug.

PrzewodniczÄ…cy Komisji może zlecić specjalistycznÄ… ocenÄ™ recenzentom zewnÄ™trznym, w tym wykonanie badaÅ„ przez wÅ‚aÅ›ciwÄ… dla danego produktu jednostkÄ™ badawczÄ…, przy czym wykonanie badaÅ„ może odbyć siÄ™ po wczeÅ›niejszym wyrażeniu zgody przez WnioskodawcÄ™, bÄ…dź na jego życzenie.

§ 6

Recenzenci przygotowujÄ… swoje opinie na piÅ›mie w jednym egzemplarzu dla Komisji. Wyniki badaÅ„ przygotowywane sÄ… przez jednostki badawcze w dwóch egzemplarzach: jeden dla Komisji, drugi dla Wnioskodawcy.

Termin przygotowania recenzji lub badania musi być zgodny z przyjÄ™tym przez KomisjÄ™ harmonogramem, o którym mowa w Â§ 3.

Recenzje i wyniki badaÅ„ zbiera i przechowuje Sekretarz Komisji.

§ 7

Po posiedzeniu Komisji, na którym podjÄ™ta zostaÅ‚a decyzja o udzieleniu Rekomendacji SBT, Sekretarz Komisji pisemnie przekazuje tÄ™ informacjÄ™ Wnioskodawcy i uzgadnia z nim szczegóły organizacyjne ceremonii wrÄ™czenia.

§ 8

Komisja po ostatecznej ocenie zgÅ‚oszonego wyrobu (usÅ‚ugi) przyznaje RekomendacjÄ™ SBT, którÄ… ogÅ‚asza i wrÄ™cza w sposób ustalony w Â§ 7.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji