Regulamin przyznawania Rekomendacji SBT

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REKOMENDACJI

Rozdział 1 - Ogólne kryteria przyznawania Rekomendacji SBT

§ 1

Idea przyznawania Rekomendacji SBT ma na celu promowanie innowacyjności i wysokiej jakości wyrobów i usług, w tym infrastruktury dla budownictwa telekomunikacyjnego, poprzez stworzenie ich wyróżników, dla podmiotów produkujących wyroby i świadczących usługi w szeroko pojętym budownictwie telekomunikacyjnym i teleinformatycznym.

§ 2

Przyznawanie Rekomendacji SBT, realizowane jest według kryteriów, które odzwierciedlają działania podmiotów, wytwarzających swoje wyroby (usługi), mając na uwadze:

- rozwój rynku wyrobów oraz usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,

- konkurencyjność i innowacyjność wyrobów, usług, w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej,

- ochronę środowiska naturalnego.

§ 3

Kryteria przyznawania Rekomendacji SBT obejmują:

- nowatorstwo/innowacyjność technologii wyrobów i usług,

- jakość i niezawodność,

- funkcjonalność,

- konkurencyjność,

- zgodność z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi krajowymi i UE,

- wpływ na środowisko naturalne,

- energooszczędność,

- bezpieczeństwo i ochronę w zakresie projektowania, produkcji, montażu, instalacji i użytkowania,

- wdrażanie zaawansowanych technologii i wyrobów przyczyniających się do ułatwienia życia osób niepełnosprawnych.

Rozdział 2 - Zasady przyznawania Rekomendacji SBT

§ 4

Ustanawia się następujące kategorie Rekomendacji SBT:

- dla wyrobu,

- dla usługi.

§ 5

Rekomendacja SBT przyznawana jest na wniosek podmiotu, który przedstawił wyrób lub usługę i uzyskał ich pozytywną ocenę.

§ 6

Uznane podmioty otrzymują:

- dyplom "Rekomendacja SBT na wyrób (usługę) ... dla ...",

- prawo oznaczania swoich wyrobów (usług) symbolem "Rekomendacja SBT" na okres ważności rekomendacji.

Wzory dyplomu i znaku określa załącznik nr. 3.

§ 7

Rekomendację SBT przyznaje Komisja powoływana uchwałą Zarządu Krajowego SBT.

Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji, Sekretarza i trzech członków. Aktualny skład Komisji dostępny jest na stronie internetowej SBT.

Zarząd Krajowy SBT, w szczególnych przypadkach, dokonuje uzupełnienia składu lub wymiany poszczególnych członków.

Komisja działa zgodnie z regulaminem podanym w załączniku nr. 1.

§ 8

Rekomendacja SBT udzielana jest na okres 3 lat.

Na wniosek Komisji, w szczególnych przypadkach, wynikających z naruszenia kryteriów przyznawania rekomendacji, Rekomendacja SBT może być cofnięta. Decyzja o cofnięciu Rekomendacji SBT podejmowana jest w formie uchwały Zarządu Krajowego SBT.

Rozdział 3 – Harmonogram prac

§ 9

Harmonogram przyznawania Rekomendacji SBT:

a) składanie wniosków - na bieżąco,

b) wstępna ocena - w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia wniosku,

c) audyt organizacji i technologii u zgłaszającego - jeżeli Komisja uzna za konieczne - w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia wniosku,

d) przyznanie Rekomendacji SBT – w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia wniosku.

Jako termin przyjęcia wniosku określa się datę wniesienia opłaty, o której mowa w Rozdziale 4 § 13.

§ 10

Wręczanie Rekomendacji SBT może być połączone z prezentacją/seminarium zgłoszonego wyrobu lub usługi, na spotkaniu organizowanym przez Wnioskodawcę z udziałem przedstawicieli SBT i zaproszonych przez Wnioskodawcę gości (przedsiębiorców, inwestorów, operatorów, przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej i innych organizacji pozarządowych).

Rozdział 4 – Zasady składania zgłoszeń

§ 11

Zgłoszenie zainteresowany podmiot składa w siedzibie SBT w formie wniosku.

Wzór wniosku podany jest w załączniku nr. 2.

Wniosek (wraz z załącznikami) może być złożony w formie papierowej pocztą, jak i za pomocą poczty elektronicznej na adres skrzynki pocztowej SBT: sbt@sbt.org.pl

Tekst wniosku powinien być napisany w języku polskim (inne dołączane dokumenty dopuszcza się w języku angielskim).

Część dotycząca dokumentacji technicznej (opis funkcjonalny, badania, zastosowanie, przykłady wdrożeń, itp.) może być opracowana i dostarczona w dowolnych formatach pliku, np.: PDF, XPS, Power Point, film.

§ 12

Wniosek powinien zawierać:

- stronę tytułową z nazwą i adresem siedziby zainteresowanego podmiotu oraz datą opracowania,

- spis treści,

- podstawowe dane o zgłaszanym wyrobie (usłudze),

- krótką charakterystykę podmiotu,

- wykaz osiągnięć w dziedzinie zgłaszanych wyrobów (usług),

- referencje, opinie,

- wyniki dotychczasowych badań (atesty, aprobaty itp.),

- przyznane certyfikaty, dyplomy, nagrody, wyróżnienia,

- dokumentację techniczną wraz z rysunkami i fotografiami wyrobu (usługi),

- potwierdzenie wniesienia opłaty za wstępną weryfikację wniosku.

§ 13

Opłaty związane z przyznaniem Rekomendacji SBT określa załącznik nr. 4 – Cennik opłat.

Wysokość opłaty za wydanie Rekomendacji SBT jest uzależniona od zakresu prac niezbędnych do wykonania, w celu przygotowania oceny końcowej i jest ustalana przez Przewodniczącego Komisji w oparciu o Cennik opłat, o którym mowa wyżej.

Informację o wysokości opłaty i ostatecznym terminie jej wniesienia przekazuje podmiotowi w formie pisemnej Sekretarz Komisji.

Opłaty winny być dokonane przelewem na konto SBT, na podstawie wystawionych przez SBT faktur VAT.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji