Regulamin przyznawania Rekomendacji SBT

Stowarzyszenie  Budowniczych  Telekomunikacji

                                      

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REKOMENDACJI

 

 

Rozdział 1 - Ogólne kryteria przyznawania Rekomendacji SBT

 

§ 1

Idea przyznawania Rekomendacji SBT ma na celu promowanie innowacyjnoÅ›ci i wysokiej jakoÅ›ci wyrobów i usÅ‚ug, w tym infrastruktury dla budownictwa telekomunikacyjnego, poprzez stworzenie ich wyróżników, dla podmiotów produkujÄ…cych wyroby i Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi w szeroko pojÄ™tym budownictwie telekomunikacyjnym i teleinformatycznym.

§ 2

Przyznawanie Rekomendacji SBT, realizowane jest wedÅ‚ug kryteriów, które odzwierciedlajÄ… dziaÅ‚ania podmiotów, wytwarzajÄ…cych swoje wyroby (usÅ‚ugi), majÄ…c na uwadze:

-        rozwój rynku wyrobów oraz usÅ‚ug telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,

-        konkurencyjność i innowacyjność wyrobów, usÅ‚ug, w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej,

-        ochronę środowiska naturalnego.

§ 3

Kryteria przyznawania Rekomendacji SBT obejmujÄ…:

-        nowatorstwo/innowacyjność technologii wyrobów i usÅ‚ug,

-        jakość i niezawodność,

-        funkcjonalność,

-        konkurencyjność,

-        zgodność z obowiÄ…zujÄ…cymi normami i aprobatami technicznymi krajowymi i UE,

-        wpÅ‚yw na Å›rodowisko naturalne,

-        energooszczędność,

-        bezpieczeÅ„stwo i ochronÄ™ w zakresie projektowania, produkcji, montażu, instalacji i użytkowania,

-        wdrażanie zaawansowanych technologii i wyrobów przyczyniajÄ…cych siÄ™ do uÅ‚atwienia życia osób niepeÅ‚nosprawnych.

 

Rozdział 2 - Zasady przyznawania Rekomendacji SBT

 

§ 4

Ustanawia się następujące kategorie Rekomendacji SBT:

-        dla wyrobu,

-        dla usługi. 

§ 5

Rekomendacja SBT przyznawana jest na wniosek podmiotu, który przedstawiÅ‚ wyrób lub usÅ‚ugÄ™ i uzyskaÅ‚ ich pozytywnÄ… ocenÄ™.

§ 6

Uznane podmioty otrzymujÄ…:

-        dyplom „Rekomendacja SBT na wyrób (usÅ‚ugÄ™) ... dla ...”,

-        prawo oznaczania swoich wyrobów (usÅ‚ug) symbolem „Rekomendacja SBT” na okres ważnoÅ›ci rekomendacji.

Wzory dyplomu i znaku okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr. 3.

 § 7

Rekomendację SBT przyznaje Komisja powoływana uchwałą Zarządu Krajowego SBT.

Komisja skÅ‚ada siÄ™ z PrzewodniczÄ…cego Komisji, Sekretarza i trzech czÅ‚onków. Aktualny skÅ‚ad Komisji dostÄ™pny jest na stronie internetowej SBT.

ZarzÄ…d Krajowy SBT, w szczególnych przypadkach, dokonuje uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu lub wymiany poszczególnych czÅ‚onków.

Komisja dziaÅ‚a zgodnie z regulaminem podanym w zaÅ‚Ä…czniku nr. 1.

§ 8

Rekomendacja SBT udzielana jest na okres 3 lat.

Na wniosek Komisji, w szczególnych przypadkach, wynikajÄ…cych z naruszenia kryteriów przyznawania rekomendacji, Rekomendacja SBT może być cofniÄ™ta. Decyzja o cofniÄ™ciu Rekomendacji SBT podejmowana jest w formie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du Krajowego SBT.

 

Rozdział 3 – Harmonogram prac

 

§ 9

Harmonogram przyznawania Rekomendacji SBT:  

a)    skÅ‚adanie wniosków - na bieżąco,

b)    wstÄ™pna ocena - w ciÄ…gu jednego miesiÄ…ca od przyjÄ™cia wniosku,

c)     audyt organizacji i technologii u zgÅ‚aszajÄ…cego - jeżeli Komisja uzna za konieczne - w ciÄ…gu jednego miesiÄ…ca od przyjÄ™cia wniosku,

d)    przyznanie Rekomendacji SBT – w ciÄ…gu trzech miesiÄ™cy od przyjÄ™cia wniosku.

Jako termin przyjÄ™cia wniosku okreÅ›la siÄ™ datÄ™ wniesienia opÅ‚aty, o której mowa w Rozdziale 4 § 13.

§ 10

WrÄ™czanie Rekomendacji SBT może być poÅ‚Ä…czone z prezentacjÄ…/seminarium zgÅ‚oszonego wyrobu lub usÅ‚ugi, na spotkaniu organizowanym przez WnioskodawcÄ™ z udziaÅ‚em przedstawicieli SBT i zaproszonych przez WnioskodawcÄ™ goÅ›ci (przedsiÄ™biorców, inwestorów, operatorów, przedstawicieli administracji paÅ„stwowej, samorzÄ…dowej i innych organizacji pozarzÄ…dowych).

 

Rozdział 4 – Zasady składania zgłoszeń

 

§ 11

ZgÅ‚oszenie zainteresowany podmiot skÅ‚ada w siedzibie SBT w formie wniosku.

Wzór wniosku podany jest w zaÅ‚Ä…czniku nr. 2.

Wniosek (wraz z zaÅ‚Ä…cznikami) może być zÅ‚ożony w formie papierowej pocztÄ…, jak i za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres skrzynki pocztowej SBT: sbt@sbt.org.pl

Tekst wniosku powinien być napisany w jÄ™zyku polskim (inne doÅ‚Ä…czane dokumenty dopuszcza siÄ™ w jÄ™zyku angielskim).

Część dotyczÄ…ca dokumentacji technicznej (opis funkcjonalny, badania, zastosowanie, przykÅ‚ady wdrożeÅ„, itp.) może być opracowana i dostarczona w dowolnych formatach pliku, np.: PDF, XPS, Power Point, film.

§ 12

Wniosek powinien zawierać:

-        stronÄ™ tytuÅ‚owÄ… z nazwÄ… i adresem siedziby zainteresowanego podmiotu oraz datÄ… opracowania,

-        spis treści,

-        podstawowe dane o zgÅ‚aszanym wyrobie (usÅ‚udze),

-        krótką charakterystykę podmiotu,

-        wykaz osiÄ…gnięć w dziedzinie zgÅ‚aszanych wyrobów (usÅ‚ug),

-        referencje, opinie,

-        wyniki dotychczasowych badań (atesty, aprobaty itp.),

-        przyznane certyfikaty, dyplomy, nagrody, wyróżnienia,

-        dokumentacjÄ™ technicznÄ… wraz z rysunkami i fotografiami wyrobu (usÅ‚ugi),

-        potwierdzenie wniesienia opÅ‚aty za wstÄ™pnÄ… weryfikacjÄ™ wniosku.

§ 13

OpÅ‚aty zwiÄ…zane z przyznaniem Rekomendacji SBT okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr. 4 – Cennik opÅ‚at.

Wysokość opÅ‚aty za wydanie Rekomendacji SBT jest uzależniona od zakresu prac niezbÄ™dnych do wykonania, w celu przygotowania oceny koÅ„cowej i jest ustalana przez PrzewodniczÄ…cego Komisji w oparciu o Cennik opÅ‚at, o którym mowa wyżej.

InformacjÄ™ o wysokoÅ›ci opÅ‚aty i ostatecznym terminie jej wniesienia przekazuje podmiotowi w formie pisemnej Sekretarz Komisji.

OpÅ‚aty winny być dokonane przelewem na konto SBT, na podstawie wystawionych przez SBT faktur VAT.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji