Członkostwo

Jak zostać członkiem zwyczajnym SBT

CzÅ‚onkiem zwyczajnym SBT może zostać każdy peÅ‚noletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie majÄ…cy miejsca zamieszkania na terytorium RP, który:
1. chce realizować cele Stowarzyszenia i akceptuje jego statut,
2. złoży deklarację członkowską,
3. przedstawi (w postaci podpisów w deklaracji) rekomendacje dwóch czÅ‚onków wprowadzajÄ…cych.

Tekst Statutu SBT dostÄ™pny jest na stronie Statut. Bliższe informacje o dziaÅ‚alnoÅ›ci SBT i warunkach przystÄ…pienia do Stowarzyszenia można uzyskać w siedzibach ZarzÄ…du Krajowego lub najbliższego OddziaÅ‚u, których adresy i telefony podane sÄ… na stronie Kontakt.
WypeÅ‚nionÄ… deklaracjÄ™, z podpisami dwóch czÅ‚onków wprowadzajÄ…cych należy zÅ‚ożyć w siedzibie wÅ‚aÅ›ciwego terytorialnie OddziaÅ‚u lub KoÅ‚a SBT.


Podział składek

CzÅ‚onkowskie skÅ‚adki miesiÄ™czne wpÅ‚ywajÄ…ce na rzecz Stowarzyszenia sÄ…, zgodnie z decyzjÄ… Krajowego Zebrania Delegatów z 12 grudnia 1998 r., dzielone miÄ™dzy ZarzÄ…d Krajowy i OddziaÅ‚y/KoÅ‚a w proporcji 50% na 50%. WpÅ‚aty wpisowe pozostajÄ… w caÅ‚oÅ›ci w dyspozycji ZarzÄ…du Krajowego.

Kto może zostać członkiem wspierającym

CzÅ‚onkiem wspierajÄ…cym może być osoba fizyczna lub prawna popierajÄ…ca cele i zadania SBT oraz deklarujÄ…ca wspieranie dziaÅ‚alnoÅ›ci Stowarzyszenia. Forma wspierania może być różnorodna (np. udostÄ™pnienie lokalu, sprzÄ™tu, dostÄ™p do sieci Å‚Ä…cznoÅ›ci, usÅ‚ugi biurowe, poligraficzne, szkolenie, a także dotacje finansowe). Jest ona ustalana miÄ™dzy czÅ‚onkiem wspierajÄ…cym a ZarzÄ…dem Krajowym na etapie wypeÅ‚niania i podpisywania deklaracji czÅ‚onkowskiej. Aktu przyjÄ™cia deklaracji nowego czÅ‚onka wspierajÄ…cego dokonuje ZarzÄ…d Krajowy drogÄ… uchwaÅ‚y na najbliższym zebraniu ZarzÄ…du.

Przywileje członka wspierającego

CzÅ‚onkowi wspierajÄ…cemu przysÅ‚ugujÄ… te same prawa co czÅ‚onkowi zwyczajnemu, z wyjÄ…tkiem praw wyborczych. Może on m.in. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci. Może także korzystać z urzÄ…dzeÅ„ technicznych, poradnictwa i szkoleÅ„, które Stowarzyszenie zapewnia swoim czÅ‚onkom zwyczajnym. CzÅ‚onek wspierajÄ…cy ma prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczÄ…cych celów i dziaÅ‚alnoÅ›ci Stowarzyszenia. Ma prawo także uczestniczyć z gÅ‚osem doradczym w obradach Krajowych ZebraÅ„ Delegatów.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji