PIKE 2013

SBT

Wiceprezes SBT Piotr Zychowicz wziął udział w panelu dyskusyjnym "Sieci budynkowe-praktyka Inżynierska, a obowiązujące przepisy" w trakcie trwania Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, którą zorganizowała Polska Izba Komunikacji Elektronicznej PIKE w dniach 22-24 kwietnia 2013r. w Toruniu.

Dyskutowano o problemach związanych z wprowadzonym w życie w dniu 22.02.2013r. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie instalacji telekomunikacyjnej, a także o potrzebie przeprowadzenia dalszych zmian legislacyjnych, obejmujących również istniejące zasoby mieszkaniowe.

Link do rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE

W galerii zaś można znaleźć zdjęcia z panelu dyskusyjnego: GALERIA


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji