UMOWA Z GMINĄ SZCZERCÓW

SBT

W dniu 01.04.2014r. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji podpisaÅ‚o umowÄ™ z GminÄ… Szczerców na PeÅ‚nienie funkcji Kierownika inwestycji (inspektora nadzoru inwestorskiego) w projekcie „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Szczerców oraz adaptacja pomieszczeÅ„ Jednostek PodlegÅ‚ych w ramach realizacji projektu pn.: Internet dla mieszkaÅ„ców Gminy Szczerców – przeciwdziaÅ‚anie wykluczeniu cyfrowemu”.
PostÄ™powania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego byÅ‚o w trybie konkursu ofert, a oferta SBT okazaÅ‚a siÄ™ najlepszÄ… spoÅ›ród trzech zÅ‚ożonych ofert.

Wartość nadzorowanych robót wyniesie ponad 3 mln. zł brutto.

Zakres nadzorowanych robót obejmuje budowÄ™ sieci radiowej szkieletowej w systemie LTE oraz sieci dostÄ™powej i abonenckiej w radiowym systemie WiFi. W ramach projektu uruchomionych zostanie 130 beneficjentów koÅ„cowych usÅ‚ugi internetowej, a także internet w 16 jednostkach podlegÅ‚ych Gminie Szczerców – szkoÅ‚y, biblioteki, oÅ›rodki kultury, oÅ›rodki pomocy spoÅ‚ecznej, Å›wietlice wiejskie.

W ramach podpisanej umowy Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji peÅ‚nić bÄ™dzie kompleksowy nadzór inwestorski obejmujÄ…cy oprócz specjalnoÅ›ci telekomunikacyjnej, także elektrycznÄ… i budowlanÄ….

Przewidywany termin zakończenia nadzorowanych przez SBT robót to I kw. 2015r.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji