TARGI TECHNOLOGII SZEROKOPASMOWYCH INFOSTRADA 2014

Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA

Stowarzyszenie Budowniczych telekomunikacji objęło ponownie patronat branżowy nad czwartÄ… edycjÄ… Targów Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA, które odbÄ™dÄ… siÄ™ 18-20 listopada 2014 na hali targowej C Targów Lublin przy ulicy Dworcowej 11. W trakcie targów zaprezentowane zostanÄ… możliwoÅ›ci zastosowań teleinformatyki w obszarze administracji, nauki, finansów i biznesu.

W trakcie trwania targów SBT zorganizuje warsztaty oraz przeprowadzi seminarium, w trakcie organizowanej wspólnie z GrupÄ… Technitel konferencji pn. „Telekomunikacja i Energetyka – czas na zmiany”.

Poniżej program tych dwóch zdarzeÅ„, na które serdecznie zapraszamy (sala konferencyjna na terenie targów):

1) Lublin, 19.11.2014, godz. 9.00 – 10.00 - Warsztaty Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji (SBT):

Kwalifikacje zawodowe w telekomunikacji - ProwadzÄ…cy:  dr inż. Adam Siewicz – ekspert SBT

  1. Najważniejsze zmiany w uprawnieniach budowlanych w telekomunikacji na podstawie:

- ustawy z dnia 9 maja 2014r. o uÅ‚atwieniu dostÄ™pu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,

- rozporzÄ…dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 wrzeÅ›nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  1. Rola SBT w procesie nadawania kwalifikacji zawodowych w telekomunikacji

- współpraca z PolskÄ… IzbÄ… Inżynierów Budownictwa (PIIB) w zakresie „klasycznych” uprawnieÅ„ budowlanych w telekomunikacji,

-współpraca z przedsiÄ™biorcami i MEN przy wprowadzaniu nowych kwalifikacji do zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Nowa procedura uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (od 12 lipca 2014r.) - Prowadzący:  mgr inż. Piotr Zychowicz –prezes SB

  1. Nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzona ustawÄ… z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postÄ™powaniu egzekucyjnym w administracji.
  2. Zakończenie działalności zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP).
  3. Organizacja pracy i zakres dziaÅ‚ania narad koordynacyjnych uzgadniajÄ…cych projektowane sieci uzbrojenia terenu.

2) Lublin, 19.11.2014, godz. 10.00 – 12.00 - Seminarium konsultacyjne SBT nt „Kwalifikacje i kompetencje zawodowe w sektorze telekomunikacyjnym - Weryfikacja wstÄ™pnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w telekomunikacji (SRK Tele)”

Zapraszamy : interesariuszy/przedstawicieli Å›rodowiska branżowego tj. reprezentujÄ…cych jednostki nauki i szkolnictwa, administracji rzÄ…dowej w zakresie legislacji lub regulacji prawnych, organizacje pozarzÄ…dowe (stowarzyszenia, izby), operatorów telekomunikacyjnych, firmy usÅ‚ugowo-produkcyjno-wykonawcze.

Zakres tematyczny:
- projekt SBT sektorowej ramy kwalifikacji dla branży telekomunikacyjnej (SRK Tele),
- kluczowe grupy kompetencji wymaganych dla pracy w branży telekomunikacyjnej,
- najważniejsze kwalifikacje nadawane w branży telekomunikacyjnej,
- proponowane charakterystyki poziomów SRK Tele i ich odniesienie do kwalifikacji zawodowych w branży
- dyskusja, weryfikacja (ankietowanie zainteresowanych), ocena i wnioski

MyÅ›limy, że pierwszy temat „Warsztaty … „ wprowadzi nas w aktualne zagadnienia inwestycji telekomunikacyjnych i zmiany dotyczÄ…ce uprawnieÅ„ budowlanych, natomiast drugi   - „Seminarium konsultacyjne … „ przedstawi:

-  nowy system ustanawiania i nabywania kwalifikacji zawodowych, w tym telekomunikacyjnych;

- propozycje zawarte w projekcie SBT do których - mamy nadziejÄ™ - odniosÄ… siÄ™ PaÅ„stwo w Ankiecie,

oraz odpowie na pytania – które powinny szczególnie interesować szerokie grono pracodawców i pracowników branży telekomunikacyjnej:

- jakie sÄ… cele oraz komu i do czego ma sÅ‚użyć Krajowa Rama Kwalifikacji (SRK), w tym SRK Tele,
- w jaki sposób sektor telekomunikacji wykorzysta to opracowanie w praktyce,
- jakie widzimy role firm telekomunikacyjnych i SBT w procesie ustanawiania i nabywania kwalifikacji.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji