PIKE 2013

SBT

Wiceprezes SBT Piotr Zychowicz wziÄ…Å‚ udziaÅ‚ w panelu dyskusyjnym „Sieci budynkowe-praktyka Inżynierska, a obowiÄ…zujÄ…ce przepisy” w trakcie trwania Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, którÄ… zorganizowaÅ‚a Polska Izba Komunikacji Elektronicznej PIKE w dniach 22-24 kwietnia 2013r. w Toruniu.

Dyskutowano o problemach zwiÄ…zanych z wprowadzonym w Å¼ycie w dniu 22.02.2013r. rozporzÄ…dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajÄ…cym rozporzÄ…dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie instalacji telekomunikacyjnej, a także o potrzebie przeprowadzenia dalszych zmian legislacyjnych, obejmujÄ…cych również istniejÄ…ce zasoby mieszkaniowe.

Link do rozporzÄ…dzenia: ROZPORZÄ„DZENIE

W galerii zaÅ› można znaleźć zdjÄ™cia z panelu dyskusyjnego: GALERIA


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji